შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამა

✅შპს ორიენტირში პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ მსმენელებმა განმსაზღვრელი შეფასების ტესტური დავალებები შეასრულეს.