პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

საფინანსო სერვისები

მიზანი – პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის   მიზანია, უზრუნველყოს   ისეთი   კვალიფიციური საფინანსო სერვისების პერსონალის მოამზადება, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტიპის საფინანსო  მომსახურების გაწევასა და მომხმარებლის საფინანსო სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას.  ასევე, საფინანსო სერვისების პროგრამის დანერგვა-განხორციელების ხელშეწყობა.

დაშვების წინაპირობები

  • საბაზო განათლება
  • არანაკლებ 17 წელი

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საფინანსო სერვისებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მოლარედ, მათ შორის – ბილეთების გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო დაწესებილებებში მოლრისა და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი თანხების გაცემით დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.

კბილის სატექნიკო საქმე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კბილის სატექნიკო საქმის კონკურენტუნარიანი კადრები.

დაშვების წინაპირობა -სრული ზოგადი განათლება 6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები დენტალური საქმის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კბილის ტექნიკოსად კბილის სატექნიკო კაბინეტში, კბილის სატექნიკო ლაბორატორიაში.

Ø ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები:   86.23,   86.9, 86.90, 86.90.0.   Ø დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3251

სტრუქტურა და მოდულები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში   „კბილის სატექნიკო საქმე“   სტუდენტმა კვალიფიკაციის მისანიჭებლად უნდა დააგროვოს ჯამურად 85 კრედიტი, რომელთაგან 15 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, 70 კრედიტი არის   პროფესიული მოდულები.

პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის მოცულობა  სტუდენტებისთვის, რომლებსაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია ,შედაგენს 

85 კრედიტს, ხოლო სწავლის ხანგრძლივობა:   16,5 სასწავლო თვე ( 66 კვირა)

ფარმაცია (სააფთიაქო)

საგანმანათლებლო პროგრამის  ფარმაციის (სააფთიაქო),  მიზანია,    ჯანდაცვის სფეროსთვის უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდა, კერძოდ, პროფესიული კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების– განთავსების, აღწერის, პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-მიწოდების პროცესში მონაწილეობას, ნაშთების პერიოდულ კონტროლს,  მცირე შეფუთვებად  მზა წამლის  ფორმის დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით წამლის მომზადებას და ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაციას;

დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში.

ღონისძიებების ორგანიზება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ ღონისძიების ორგანიზება“ მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს ღონისძიების ორგანიზატორს, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას  უწევს ყველა სახის   ღონისძიების მომზადებასა და გამართვას. 

დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

ღონისძიების ორგანიზებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს: ქორწილების ორგანიზატორად, ასევე კონფერენციების და ღონისძიებების ორგანიზატორად სახელმწიფო და საჯარო სტრუქტურებში,    სადღესასწაულო  ცენტრებში,  ტურისტულ და სხვა კერძო  კომპანიებში, კულტურულ და სპორტულ ასოციაციებსა და ფედერაციებში,  ასევე შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული.  

ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.

დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

საექთნო განათლება

   მიზანისაგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთნი.

  დაშვების წინაპირობასრული ზოგადი განათლება

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

მოკლევადიანი პროგრამები

პროფესიული მომზადების პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა „ მიზანია
მოამზადოს სადღესასწაულო ღონისძიებების დამგეგმავი, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის
ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას უწევს სადღესასწაულო ღონისძიების
მომზადებასა და გამართვას.