პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

საფინანსო სერვისები

მიზანი – პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის   მიზანია, უზრუნველყოს   ისეთი   კვალიფიციური საფინანსო სერვისების პერსონალის მოამზადება, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტიპის საფინანსო  მომსახურების გაწევასა და მომხმარებლის საფინანსო სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას.  ასევე, საფინანსო სერვისების პროგრამის დანერგვა-განხორციელების ხელშეწყობა.

დაშვების წინაპირობები

  • საბაზო განათლება
  • არანაკლებ 17 წელი

 

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საფინანსო სერვისებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მოლარედ, მათ შორის – ბილეთების გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო საკრედიტო-საფინანსო დაწესებილებებში მოლრისა და ოპერატორის პოზიციაზე, ასევე ნივთების დაგირავებითა და ფულადი თანხების გაცემით დაკავებული აგენტებისა და ბუკმეკერების პოზიციებზე.

კბილის სატექნიკო საქმე

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია მოამზადოს კბილის სატექნიკო საქმის კონკურენტუნარიანი კადრები.

დაშვების წინაპირობა -სრული ზოგადი განათლება 6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები დენტალური საქმის საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს კბილის ტექნიკოსად კბილის სატექნიკო კაბინეტში, კბილის სატექნიკო ლაბორატორიაში.

Ø ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის  კოდები:   86.23,   86.9, 86.90, 86.90.0.   Ø დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3251

სტრუქტურა და მოდულები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაში   „კბილის სატექნიკო საქმე“   სტუდენტმა კვალიფიკაციის მისანიჭებლად უნდა დააგროვოს ჯამურად 85 კრედიტი, რომელთაგან 15 კრედიტი არის ზოგადი მოდულები, 70 კრედიტი არის   პროფესიული მოდულები.

პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის მოცულობა  სტუდენტებისთვის, რომლებსაც უდასტურდებათ ქართული ენის კომპეტენცია ,შედაგენს 

85 კრედიტს, ხოლო სწავლის ხანგრძლივობა:   16,5 სასწავლო თვე ( 66 კვირა)

ფარმაცია (სააფთიაქო)

საგანმანათლებლო პროგრამის  ფარმაციის (სააფთიაქო),  მიზანია,    ჯანდაცვის სფეროსთვის უზრუნველყოს  კონკურენტუნარიან კადრის აღზრდა, კერძოდ, პროფესიული კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ ფარმაცევტული და პარაფარმაცევტული პროდუქციის მიღების– განთავსების, აღწერის, პარაფარმაცევტული პროდუქციის შერჩევა-მიწოდების პროცესში მონაწილეობას, ნაშთების პერიოდულ კონტროლს,  მცირე შეფუთვებად  მზა წამლის  ფორმის დაფასოებას, რეცეპტის მიხედვით წამლის მომზადებას და ურეცეპტოდ გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქციის რეალიზაციას;

დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები ფარმაციაში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ფარმაცევტის/ფარმაცევტის თანაშემწის პოზიციაზე აფთიაქებში (ავტორიზებულ აფთიაქში, სპეციალიზებულ და საცალო რეალიზაციის სავაჭრო ობიექტში), საბითუმო რეალიზაციის ობიექტზე, სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში.

ღონისძიებების ორგანიზება

4. მიზანი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ ღონისძიების ორგანიზება“ მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი პროფესიული პროგრამის დანერგვა, რომელიც მოამზადებს  ღონისძიების ორგანიზატორს, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას  უწევს ყველა სახის  ღონისძიების მომზადებასა და გამართვას.

 

5. დაშვების წინაპირობა
  •  სრული ზოგადი განათლება

 

6. დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

ღონისძიების ორგანიზებაში საშუალო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია  დასაქმდეს: ქორწილების ორგანიზატორად, ასევე კონფერენციების და ღონისძიებების ორგანიზატორად სახელმწიფო და საჯარო სტრუქტურებში,    სადღესასწაულო  ცენტრებში,  ტურისტულ და სხვა კერძო  კომპანიებში, კულტურულ და სპორტულ ასოციაციებსა და ფედერაციებში,  ასევე შეიძლება იყოს თვითდასაქმებული. 

  • ეკონომიკური საქმიანობების სახეების ეროვნული კლასიფიკატორის კოდი: 82.3, 82.30, 82.30.0
  • დასაქმების საერთაშორისო კლასიფიკატორი (ISCO) კოდი: 3341

ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი

საგანმანათლებლო პროგრამის  მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთანი.

დაშვების წინაპირობა – სრული ზოგადი განათლება

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

საექთნო განათლება

   მიზანისაგანმანათლებლო  პროგრამის  მიზანია, უზრუნველყოს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ზოგად მოვლაზე პასუხისმგებელი ექთნი.

  დაშვების წინაპირობასრული ზოგადი განათლება

 დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები

საექთნო საქმეში კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს ჯანდაცვის სფეროში, სხვადასხვა პროფილის სამედიცინო დაწესებულებებში, შინმოვლის სფეროში, სხვა ტიპის ორგანიზაციებში, რომლებიც საჭიროებს საექთნო მომსახურებას.

აღმზრდელი

მიზანი:


აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შემუშავებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის (შემდგომში – პროგრამა) მიზანია კვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც შეძლებს ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში ბავშვზე          ზრუნვას, მის აღზრდას და განვითარებას. ამ მიზნებისთვის აღმზრდელმა უნდა უზრუნველყოს


უსაფრთხო და განმავითარებელი სააღმზრდელო გარემო და ამ პროცესში შეძლოს ბავშვის ოჯახთან, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულების კოლექტივთან, სფეროს   წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია და საკუთარ პროფესიულ განვითარებაზე ზრუნვა.

მოკლევადიანი პროგრამები

სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა

პროფესიული მომზადების პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა „ მიზანია
მოამზადოს სადღესასწაულო ღონისძიებების დამგეგმავი, რომელიც საკუთარი კომპეტენციის
ფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას უწევს სადღესასწაულო ღონისძიების
მომზადებასა და გამართვას.

ჯანმრთელობა,ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში

გადამზადების პროგრამაზე „ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი
აღზრდის დაწესებულებებში“ , სწავლა შეუძლია ყველა დაინტერსებულ პირს ,
რომელსაც მინიჭებული აქვს ექთნის/ზოგადი პროფილის ექიმის/ექიმი
პედიატრის/დიპლომირებული ექიმის კვალიფიკაცია. პროგრამის ხანგრძლივობაა 8
სასწავლო კვირა და მოცულობაა 115 საათი. სწავლება ხორციელდება როგორც
პრაქტიკული, ისე ინტერაქციული მეცადინეობებით, შპს ორიენტირის ბაზაზე არსებულ A
და C სასწავლო გარემოში.

სალაროს ოპერაციების განხორციელება

პროგრამა „სალაროს ოერაციების განხორციელება“, განკუთვნილია პირებისათვის,
რომელთაც აქვთ სულ მცირე საბაზო განათლება. პროგრამის ხანგრძლივობაა 9
სასწავლო კვირა, ხოლო მოცულობა 106 საათი. სწავლება ხორციელდება როგორც
ინტერაქციული, ისე პრაქტიკული მეცადინეობებით, შპს ორიენტირის ბაზაზე არსებულ A
და B სასწავლო გარემოში.