შპს ორიენტირი აცხადებს კონკურსს მედდის ვაკანტურ ადგილზე

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: მინიმუმ პროფესიული განათლება ჯანდაცვის სფეროში; სამედიცინო სფეროში მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება, თანამდებობის შესაბამისი საკონონმდებლო ბაზის ცოდნა.კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;ბ) განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;გ) CV. საკონკურსო ვადად განისაზღვროს 2022 წლის 08 თებერვლიდან 2022 წლის 14 თებერვლის ჩათვლით.