???? შპს ორიენტირში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერმა კოლეჯის ადმინისტრაციას გააცნო მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები.

შპს ორიენტირში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერმა კოლეჯის ადმინისტრაციას გააცნო მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები. მან განუმარტადამსწრეთ, რომ პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა.

„პირველადი გადაუდებელი დახმარება“

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ფარმაცია(სააფთიაქო)“ მოდულის, „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“ პრაქტიკული მეცადინეობები. განმახორციელებელი მაკა ადეიშვილი.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „აღმზრდელი“

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „აღმზრდელი“, მოდულის – საგანმანათლებლო გარემო პრაქტიკული მეცადინეობა. მოდულის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.