ბიბლიოთეკით სარეგლობის და ელექტრონული კატალოგის გამოყენების წესი.

შპს ორიენტირის ბიბლიოთეკის და სამკითხველო დარბაზის მენეჯერი მაია ჯიმშელეიშილი შეხვდა პროფესიულ სტუდენტებს, რომლებსაც კიდევ ერთხელ გააცნო ბიბლიოთეკით სარეგლობის და ელექტრონული კატალოგის გამოყენების წესი.