გადამზადების პროგრამის ,,სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,,

გადამზადების პროგრამის ,,სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში,, მსმენელები