პროფესიული მომზადების პროგრამა „გერიატრიული ასისტენტი“ დასრულდა.

???? პროფესიული მომზადების პროგრამა „გერიატრიული ასისტენტი“ დასრულდა.
???? მსმენელებმა წარმატებით აითვისეს გერიატრიული ასისტენტის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები და შედეგებიც დაადასტურეს.
????‍???? პროგრამის განმახორციელებლი ბორის ოსიპიანი.