პროფესიული გადამზადების პროგრამის “სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე

პროფესიული გადამზადების პროგრამის “სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონებავშვებთან მუშაობა” მსმენელები.

კურსის განმახორციელებელი ლელა ბაქრაძე.