პროფესიული გადამზადების პროგრამა ” ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” დასრულდა.

✅ პროფესიული გადამზადების პროგრამა ” ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” დასრულდა .
✅ აღნიშნული პროგრამის მსმენელებმა სწავლის შედეგები დაადასტურეს.
✅ წარმატებები მათ მიღებული ცოდნა- უნარების გამოყენებასა და დასაქმებასში.