პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“

? პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საექთნო განათლება“ – პროფესიული სტუდენტები საქართველოს კარიტასის ბაზაზე, მოდულის „ავადმყოფის მოვლა“ პრაქტიკული მეცადინეობების დროს.