საქართველოს კანონში „საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ“ შევიდა ცვლილებები.

კანონში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე, შპს ორიენტირის შენობის ფასადსა და დაწესებულების დასახელების აღმნიშვნელ აბრებზე განთავსდა საქართველოს სახელმწიფოს გერბი სრული სახით, დაწესებულებაში თვალსაჩინო ადგილას განთავსდა ჰიმნის ტექსტი და აღიმართა საქართველოს სახელმწიფო დროშა.