დაწესებულებების ავტორიზაციის საჭოს გადაწყვეტილებით შპს ორიენტირს 6 წლის ვადით მიენიჭა პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების/კოლეჯის სტატუსი.

შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:
✅ საექთნო განათლება;
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო);
✅კბილის სატექნიკო საქმე;
✅საფინანსო სერვისები;
✅ღონისძიების ორგანიზება.
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის თარიღად
განისაზღვრა 2022 წლის 3 ივნისი.