შპს ორიენტირში დაგეგმილია 2022 წლის 20 მაისს შიდა (ჰიბრიდული) კონფერენცია ,,პროფესიული განათლების თანამედროვე გამოწვევები“.

? შპს ორიენტირში დაგეგმილია 2022 წლის 20 მაისს შიდა (ჰიბრიდული) კონფერენცია ,,პროფესიული განათლების თანამედროვე გამოწვევები“.
თემატიკა:
ა) დისტანციური სწავლება პროფესიულ განათლებაში;
ბ) დარგობრივი გამოწვევები პროფესიულ განათლებაში;
გ) პროფესიული განათლების როლი და გავლენა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე;
დ) პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულთა შესაბამისობა შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან;
ე) პროფესიული განათლების დაინტერესებულ მხარეთა მოლოდინები.
? კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება ეძლევათ კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებლებს, პროფესიულ სტუდენტებს და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, ასევე, პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს.