შპს ორიენტირში მოდულის “სანიტარიულ – ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში”

? შპს ორიენტირში მოდულის “სანიტარიულ – ჰიგიენური ნორმების, გარემოსა და უსაფრთხოების წესების დაცვა ფარმაცევტულ დაწესებულებაში” პრაქტიკული მეცადინეობების განხორციელებების პროცესი!