შპს ორიენტირმა ავტორიზაციისთვის მზადების პერიოდში გააფორმა ახალი ხელშეკრულებები, მათ შორის შპს დენტას პერსონალთან.

✅ შპს ორიენტირმა ავტორიზაციისთვის მზადების პერიოდში გააფორმა ახალი ხელშეკრულებები, მათ შორის შპს დენტას პერსონალთან.
✅ სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსის მიერ მათთან, როგორც პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მათ მიერ განსახორციელებელი მოდულების შეფასების მეთოდების და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ.