საინფორმაციო შეხვედრა

საექთნო განათლების პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების საინფორმაციო შეხვედრა პროგრამის ხელმძღვანელთან და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსთან.