“ფარმაცია (სააფთიაქო)” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების პროექტი.

2021 წლის 13 სექტემბერს სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში შპს “საქართველოს ბიზნესის აკადემიის” მიერ, გარე ინიცირებით, წარმოდგენილი იქნა “ფარმაცია (სააფთიაქო)” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების პროექტი.