სამუშაო შეხვედრა „საფინანსო სერვისების“ მასწავლებლებთან

სამუშაო შეხვედრა „საფინანსო სერვისების“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელ პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.