პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პრაქტიკული მეცადინეობა (2)

კოლეჯი ორიენტირის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკულ მეცადინეობაზე.