აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამა

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს . პროფესიული მასწავლებელი დარეჯან ბენდელიანი