???? შპს ორიენტირში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერმა კოლეჯის ადმინისტრაციას გააცნო მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები.

???? შპს ორიენტირში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერმა კოლეჯის ადმინისტრაციას გააცნო მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები. მან განუმარტადამსწრეთ, რომ პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა.