ჩვენ შესახებ

ორიენტირის მისიას წარმოადგენს ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით, მთელი  სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობის გზით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი,  შემოქმედებითი და ინტელექტუალური  პოტენციალის  მაღალ  დონეზე რეალიზებული  ადამიანური რესურსის მომზადება, რომელიც შეძლებს განავითაროს ქვეყნის  ეკონომიკა  თანამედროვე  სამყაროში.