შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – „ფარმაცია (სააფთიაქო)“ , „საექთნო განათლება“ და „აღმზრდელი“ – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

‼ ‼ ‼ შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – „ფარმაცია (სააფთიაქო)“ , „საექთნო განათლება“ და „აღმზრდელი“ – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!
ვაქვეყნებ განათლებისა და მეცნიერების ბრძანებას!
„2021 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით, აპლიკანტთა შერჩევის პერიოდის განსაზღვრის თაობაზე” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 18 აგვისტოს N801181 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”;
„უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მიზნით, 2021 წლის ტესტირებაზე დარეგისტრირებული იმ პირის მიერ, რომელიც ტესტირებისთვის დადგენილ ვადაში ვერ გამოცხადდა ტესტირებაზე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის, ტესტირებიდან გათავისუფლების თაობაზე, დასაბუთებული განცხადებით მიმართვის ვადის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 03 სექტემბრის N857897 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” (იხ. თანდართული დოკუმენტები).