შპს ორიენტირი მოემზადა პროფესიულ სტუდეტებთან შესახვედრად.

? საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2021 წლის 24 თებერვლის MES 1 21 0000159323 ბრძანების საფუძველზე 2021 წლის 1 მარტიდან პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან პრაქტიკულ/ლაბორატორიული/კლინიკური/საგამოცდო და სამუშაო ადგილზე სწავლების კომპონენტები წარმართონ არადისტანციურ რეჟიმში.

? შპს ორიენტირი მოემზადა პროფესიულ სტუდეტებთან შესახვედრად.