შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „აღმზრდელი“, მოდულის – „ადრეული განათლების კურიკულუმები“ – პრაქტიკული მეცადინეობა.

????შპს ორიენტირის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „აღმზრდელი“, მოდულის – „ადრეული განათლების კურიკულუმები“ – პრაქტიკული მეცადინეობა. მოდულის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.????‍????