შპს ორიენტირის მორიგი წარმატება

? ? შ პს ორიენტირის მორიგი წარმატება- სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2022 წლიოს 12 ივლისის ბრძანებით, პროფესიული გადამზადების პროგრამა „სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებთან მუშაობა“ – დარეგისტრირდა პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ელექტრონულ სისტემაში!!!