საექთნო განათლების საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “კომუნიკაცია საექთნო საქმეში” სწავლის შედეგის დადასტურება!!! პროფესიული მასწავლებელი ლელა ბაქრაძე.