პროფესიული უნარების სააგენტომ, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი, „მეწარმეობის“ განახლებული მოდულის განმახორციელებელი

????პროფესიული უნარების სააგენტომ, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემადგენელი, „მეწარმეობის“ განახლებული მოდულის განმახორციელებელი, შესაბამისი პროფესიონალი კადრები მხარდაჭერის, მათი შემდგომი პროფესიული განვითარების და მოდულის ეფექტიანად სწავლების მიზნით გამართა შემაჯამებელი შხვედრა შეხვედრა, რომელიც ემსახურებოდა გამოცდილების გაზიარებას. აღნიშნულ შეხვედრას ესწრებოდა კოლეჯ ორიენტირის „მეწარმეობის“ მოდულის პროფესიული განათლების მასწავლებელი მაია პაპიაშვილი.