პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „აღმზრდელი“

????????????????პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „აღმზრდელი“, მოდულის – საგანმანათლებლო გარემო პრაქტიკული მეცადინეობა. მოდულის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.