პროფესიული მომზადების პროგრამა” სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა” დასრულდა .

???? აღნიშნული პროგრამის მსმენელებმა სწავლის შედეგები დაადასტურეს.
???? წარმატებები მათ მიღებული ცოდნა- უნარების გამოყენებასა და დასაქმებაში.