პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებებში“ აქტიური და მოტივირებული მსმენელები.

???? პროფესიული გადამზადების პროგრამის „სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება სკოლამდელი აღრზდის დაწესებულებებში“ აქტიური და მოტივირებული მსმენელები.
პრაქტიკული მეცადინეობების დროს გააფერადეს და გაალამაზეს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების იმიტირებული გარემო. ????‍????

პროგრამის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.