პროფესიული გადამზადების პროგრამის “ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” მსმენელები.

პროფესიული გადამზადების პროგრამის “ჯანმრთელობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” მსმენელები.

???? პრაქტიკული მეცადინეობა – შედეგი – პირველადი გადაუდებელი დახმარება.