პროდუქტის ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამა

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტის ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს. პროფესიული მასწავლებელი ზაირა ქაფიაშვილი