„პირველადი გადაუდებელი დახმარება“

????????პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ფარმაცია(სააფთიაქო)“ მოდულის, „პირველადი გადაუდებელი დახმარება“ პრაქტიკული მეცადინეობები. განმახორციელებელი მაკა ადეიშვილი.