მომზადება/გადამზადების მსმენელები „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ .

????მომზადება/გადამზადების მსმენელები „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ .