მოგესალმებით კოლეგებო!

მოგესალმებით კოლეგებო!

გაცნობებთ, რომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის თხოვნით, 3 სექტემბერს, 11:00 საათზე გაიმართება შეხვედრა. გთხოვთ, შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღოთ აკადემიურმა და ადმინისტრავიულმა პერსონალმა რომელთაც ამ დრომდე არ ჩაგტარებიათ ვაქცინაცია.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTViMGM3MzYtY2U2ZC00OTk2LTkzYjYtMTgxYWU4MmNkMTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261d2e93c-423d-43b4-8f23-1580c2341952%22%2c%22Oid%22%3a%221643fd0c-b21c-4686-abd3-175a37206f44%22%7d