კოლეჯ ორიენტირში წარმატებით ხორციელდება გადამზადების პროგრამა – „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ .

????‍????მრავალფეროვანი და საინტერესო პრაქტიკული მეცადინეობები პროგრამის განმახორციელებელ ქალბატონ დარეჯან ბენდელიანთან ერთად.