გადამზადების პროგრამის “სპეციალური საჭიროებების მქონე ბაშვშებთან მუშაობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში”

????გადამზადების პროგრამის “სპეციალური საჭიროებების მქონე ბაშვშებთან მუშაობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში” მსმენელებთან პრაქტიკული მეცადინეობა. პროგრამის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.