აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში“

აღმზრდელის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულის „ფიზიკური და სენსორული განვითარების ხელშეწყობა ადრეულ და სკოლამდელ ასაკში“ ფარგლებში პროფესიული სტუდენტების მიერ შესრულებული პრაქტიკული დავალება. მოდულის განმახორციელებელი დარეჯან ბენდელიანი.