ა(ა)იპ – პროფესიული უნარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, პროგრამების კვლევის

????ა(ა)იპ – პროფესიული უნარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსში, პროგრამების კვლევის, სტუდენტური სერვისებისა და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის „ექსტრაკურიკულური აქტივობების განვითარების ხელშეწყობა” , გაიმარჯვა შპს ორიენტირის მიერ წარდგენილმა პროექტმა ,,ევროპის მეგზური“ !!!
????????????????პროექტის ფარგლებში კოლეჯში მოეწყო სტუდენტური სივრცე „ევროპის აუდიტორია“.