ონლაინ რეგისტრაცია

საჭირო საბუთები

      სპეციალობებზე ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია

  • 1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
  • 2. დაბადების მოწმობა
  • 3. ორი ფოტოსურათი 3/4
  • 4. პირადობის მოწმობის ასლი

დარჩენილი ადგილების რაოდენობა