• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
Mobile menu
 

 


 • ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი

       სფერო მოიცავს მარტივ და რთულ ნივთიერებებს, არაორგანული და ორგანული მასალებისა და ნაკეთობებში შემავალი ინგრედიენტების თვისობრივ  და რაოდენობრივ დადგენასა და შეფასებას, რის გარეშეც წარმოუდგენელია მაღალეფექტური, მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მიღება და მათი გამოყენება. ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტის დასაქმების სფეროებია ქიმიური, მეტალურგიული სამთო-გამამდიდრებელი და გადასამუშავებელი, მინის, კერამიკისა და მჭიდა მასალების და ნაკეთობებისა და ნავთობპროდუქტების მწარმოებელი,არაორგანული და ორგანული ნივთიერებათა და მასალებისა და სხვა დარგის საწარმოები და ორგანიზაციები, რომელთა სტრუქტურაში გათვალისწინებულია ქიმიური ლაბორატორიები. ასევე, ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი შეიძლება დასაქმდეს ეკოლოგიური ექსპერტიზისა და მონიტორინგის, სოფლის ქიმიზაციისა და ინტენსიფიკაციის, საბაჟო სამსახურსა და მრავალ სხვა სფეროში, სადაც აუცილებელია ობიექტების ქიმიური შემადგენლობის ცოდნა

      ნივთიერებებისა და მასალების ქიმიური ანალიზის პროფესიული განათლება არის სამსაფეხურიანი ( III, IV და V)

         მესამე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება;   კურსდამთავრებულმა იცის ქიმიის დარგთან დაკავშირებული ძირითადი ცნებები, დებულებები და კონცეფციები. ატარებს საშუალო სირთულის (კომპო- ნენტთა დაყოფის გარეშე), ქიმიური ანალიზს. გაცნობიერებული აქვს უსაფრთხოების ტექნიკის, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების, პირველი სამედიცინო დახმარების წესები. ფლობ ქიმიური ანალიზის ინსტრუმენტალურ და ლაბორატორიულ მეთოდებს, ლაბორატორიაში მუშაობის სტანდარტულ უნარებს.

           მეოთხე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის ქონა;  კურსდამთავრებული  ფლობს არაორგანულ და ორგანულ ნივთიერებათა და მასალების რთული ქიმიური ანალიზის ჩატარებისათვის სათანადო თეორიულ საფუძვლებს. აცნობიერებს რთული ქიმიური ანალიზის მიზნებს და ამოცანებს, მათი გადაჭრის გზებს და საშუალებებს. აქვს ქიმიური ანალიზის ტრადიციული და თანამედროვე მეთოდებისა და   ინსტრუმენტული გაფორმების ცოდნა; აქვს მათ ჩასატარებლად სათანადო რეაქტივების შერჩევისა და გამოყენების საფუძვლების, ანალიზით მიღებული შედეგების გაფორმებისა და სისტემატიზაციის წესებისა და მოთხოვნების ცოდნა.შეუძლია განახორციელოს ლაბორატორიულ პირობებში თხევად, მყარ და აირად მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერებებისა და მასალების ანალიზი ტრადიციული და თანამედროვე

  მოწყობილობებისა და აპარატურის გამოყენებით. ფლობს მოცემული მეთოდიკით რთული ქიმიური ანალიზის პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. შეუძლია ქიმიური გაზომვების შედეგების შეფასება, ინტერპრეტაცია და განსჯა. აქვს მათემატიკის შესწავლით მიღებული ცოდნის გამოყენების უნარი.

             მეხუთე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაციის ქონა.  კურსდამთავრებული ფლობს არაორგანული და ორგანული ნივთიერებათა (მასალათა) განსაკუთრებით რთული ქიმიური ანალიზის ჩატარებისათვის სათანადო თეორიულ საფუძვლებს და ინსტრუმენტულ მეთოდებს. იცის  თანამედროვე ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკური ხელსაწყოებისა და მოწყობილობების გამოყენება, არბიტრაჟული ანალიზების,  არასტანდარტული ანალიზების მეტროლოგიური შეფასება,    სტანდარტიზაციისათვის გამიზნული მეთოდების აპრობაცია და სხვა ქიმიური ანალიზის თვალსაზრისით რთული სამუშაოების ჩატარება. რაც ეყრდნობა კარგ საბაზისო ცოდნას ლაბორატორიული პრაქტიკის და ხარისხის კონტროლის დარგში. შეუძლია ქიმიურ ნივთიერებებთან მუშაობის შესაძლო რისკის შეფასება. ფლობს პრობლემების დაგეგმვის, აგრეთვე ადექვატური კვლევის მეთოდებისა და პროცედურების შერჩევის უნარს.

   

  დაწერილია ორშაბათი, 01 სექტემბერი 2014 წაკითხვა 5 ჯერ
 • ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი

        ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი არის ტექნიკური დარგის სპეციალისტი, რომლის კომპეტენციის არეალში შედის ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების საექსპერტო გამოკვლევების ჩატარება მათი ხარისხის სტანდარტებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით.

     დასაქმების სფერო: ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ტექნიკური კონტროლის ლაბორატორიები და ხარისხის მართვის სამსახურები;

       ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ხარისხის შემფასებელი, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ლაბორატორიები;  მსხვილი სავაჭრო ობიექტები; საბაჟო სამსახურის ლაბორატორიები

   პროგრამა სამსაფეხურიანია  (III-IV-V) 

  მესამე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება; იცის საექსპერტო სინჯების აღება და საექსპერტოდ მომზადება, საანალიზო პრეპარატების მომზადება და შემოწმება, ქიმიური ანალიზი. აქვს ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების საექსპერტო-ლაბო-რატორიულ სამუშაოებისათვის დამახასიათებელი ძირითადი ფაქტორების პრინციპების, პროცესების და ზოგადი კონცეფციების გარკვეული ცოდნა. აცნობიერებს გართულებული ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს.  შეუძლია გამოიყენოს სფეროს სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი, შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომა, შეარჩიოს და მიუსადაგოს სათანადო მეთოდები, ინსტრუმენტები და მასალები.

  შეუძლია გამოიყენოს ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების საექსპერტო- ლაბორატორიულ სამუშაოთა სპეციფიკაციისათვის დამახასიათებელი უნარების ფართო სპექტრი. პროდუქციათა სტანდარტების ანალიზის საფუძველზე დაადგინოს ხარისხი. შეაფასოს დავალებების შესასრულებლად სხვადასხვა მიდგომები და შეარჩიოს ოპტიმალური მეთოდები, აპარატურა და მასალები (რეაქტივები).

            მეოთხე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მესამე საფეხურის კვალიფიკაციის ქონა; იცის საექსპერტო სინჯების აღება და საექსპერტოდ მომზადება, საანალიზო პრეპარატების მომზადება და შემოწმება, ქიმიური ანალიზი, პროდუქციათა სტანდარტები. აქვს ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტიზის და პროდუქციის ხარისხის შემოწმების ფაქტობრივ გარემოებებსა და თეორიულ საფუძვლებზე დამყარებული ცოდნა. აცნობიერებს პრობლემის გადაჭრის ზოგად შესაძლებლობებიშეუძლია, სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები, შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანის დასაძლევად და შეაფასოს მიღებული შედეგები შესრულებული სამუშაოს გაუმჯობესების მიზნით.

  შეუძლია საექსპერტო სამუშაოს დაგეგმვისა და შესრულების პროცესში გამოიყენოს სანდო ინფორმაციის წყაროები: პროდუქციათა სტანდარტები, ინსტრუქციები; შეიმუშაოს სტრატეგია წამოჭრილი სპეციფიკური ამოცანების გადასაწყვეტად და კრიტიკულად შეაფასოს მიღებული შედეგები ჩატარებული საექსპერტო სამუშაოების გაუმჯობესების მიზნით.

          მეხუთე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მეოთხე საფეხურის კვალიფიკაციის ქონა.კურსდამთავრებულს  აქვს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი და/ან სპეციალიზებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა, აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს (საზღვრებს). 

  იცისსაექსპერტო სინჯების აღება და საექსპერტოდ მომზადება, საანალიზო პრეპარატების მომზადება და შემოწმება, ქიმიური ანალიზი, პროდუქციათა სტანდარტები. აქვს ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტული სამუშაოების ჩატარებასთან დაკავშირებული მრავალმხრივი ან სპეციალიზირებული თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. აცნობიერებს პროფესიული საქმიანობის შესაძლებლობებს. შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტად. შეუძლია ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების მოძიება და მათი ანალიზის საფუძველზე პროდუქციის ხარისხის შესაბამისობის დადგენა სტანდარტებთან.

   

   

  დაწერილია ორშაბათი, 01 სექტემბერი 2014 წაკითხვა 1 ჯერ
 • პრაქტიკოსი ექთანი

        პრაქტიკოსი ექთანი არის ჯანდაცვის მიმართულების საექთნო საქმის დარგის კვალიფიკაცია, მას ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში ერთ–ერთი საკვანძო და  სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. მისი დანიშნულებაა ნებისმიერი ასაკის ინდივიდების, ოჯახების, მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების  ან/და თემის ჯანმრთელობის დაცვა და დაავადებათა პრევენცია, ჯანმრთელობის აღდგენა–შენარჩუნებისა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვის  მეშვეობით. პრაქტიკოსი ექთანი გადამწყვეტ როლს ასრულებს ავადობა–სიკვდილობის მინიმიზაციაზე ორიენტირებული ჯანდაცვის სისტემის ჩამოყალიბებასა და ეფექტურობის უზრუნველყოფაში.

         პრაქტიკოსი ექთნის საქმიანობა ასევე მოიცავს ავადმყოფთა, უნარშეზღუდულთა ანდა ტერმინალურ პაციენტთა მოვლას/მართვას.

          პრაქტიკოსი ექთნის დასაქმების სფერო მოიცავს სხვადასხვა დონის დიაგნოსტიკურ, სამკურნალო, პროფილაქტიკურ და სარეაბილიტაციო დაწესებულებებს,

  ჰოსპისებს, ეთიკურ კომიტეტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრულ სფეროებს. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება  კურსდამთავრებულს შეუძლიაკლიენტის/პაციენტის ოპტიმალური, უსაფრთხო, კომფორტული და ეთიკურიმოვლის/მართვის მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფა; კლინეტის/პაციენტის ფიზიკური და ფსიქოსოციალური ჯანმრთელობის  ნორმისა და დევიაციის ნიშნების ამოცნობა, ტრიაჟი და პირველადი საექთნო  შეფასება, ადექვატური ინტერპრეტაცია და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში  შესაბამისი ქმედების განხორციელება;

  კლიენტის/პაციენტის სიცოცხლესთან დაკავშირებული რისკების დროული  შეფასება და საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში შესაბამისი ქმედებისგანხორციელება;   პირველადი გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების გაწევა;   კლინიკური უნარ-ჩვევების დემონსტრირება, საექთნო შეფასების, პრობლემის   იდენტიფიცირების, გეგმის შემუშავებისა და პრაქტიკაში დანერგვის  საფუძველზე;    კლიენტის/პაციენტის მართვის გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვაინვაზიური ჩარევებისა და არაინვაზიური პროცედურების მოვლა/ წარმოება;   მასზე დელეგირებული სამკურნალწამლო და სამედიცინო ტექნიკურ და   ტექნოლოგიურ საშუალებათა დანიშნულებისამებრ გამოყენება, შენახვა და გამოყენებული მასალის განადგურება უსაფრთხოების წესების დაცვით;  კლიენტის/პაციენტის ღირსების, უფლებების დაცვა, 

  ადვოკატირება და  ასოცირებული ინფორმაციის კონფიდენციურობის უზრუნველყოფა;   კლიენტის/პაციენტის, ოჯახის წევრების ანდა მომვლელის ინფორმირება და  განათლება, პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება საკუთარი  კომპეტენციის ფარგლებში;   სამედიცინო გუნდში ეფექტური და კოორდინირებული მუშაობა;   დაქვემდებარებული ადამიანური რესურსების ეფექტური   სწავლება/განათლება, მართვა, ფუქნციების ადექვატური დელეგირება;  შესაბამისი სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოება, შენახვა, დაცვა, გადაცემა და  გავრცელება;

   

  დაწერილია ორშაბათი, 01 სექტემბერი 2014 წაკითხვა 11 ჯერ
 • მცირე ბიზნესის მწარმოებელი

    

     მცირე ბიზნესი მიეკუთვნება სამეურნეო საქმიანობის სფეროს და განპირობებულია მოქალაქეთა ინიციატივიანი, დამოუკიდებელი საქმიანობით, რომელიც მიზნად  ისახავს მოგების მიღებას, შემოსავლის გაზრდას და ბიზნესის შემდგომ განვითარებას. ამგვარ მეწარმეობას თავისი რისკისა და ქონებრივი პასუხის-მგებლობის

  საფუძველზე ახორციელებენ როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები.

  მცირე ბიზნესის წარმატებული საქმიანობა განისაზღვრება მნიშვნელოვანი ფაქტორებით: მოგების მისაღებად ეკონომიურად დასაბუთებული რაციონალური გზების  შერჩევა; იმ ნიშის დაკავება და იმ ზომით, რომელიც სჭირდება ხარჯების ანაზღაურებას, მოგების მიღებას და შემდგომ განვითარებას.

  ბიზნესის მწარმოებელთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ამ სფეროს სამეწარმეო საქმიანობის ფუნქციონირება, წარმატება, განვითარება.   აქედან გამომდინარე, აღნიშნული კვალიფიკაციის სპეციალისტი, დღეს მოთხოვნადი და აუცილებელია ბიზნესის ნებისმიერი სახისა თუ ფორმისათვის, იქნება ეს  წვრილი, მცირე, თუ საშუალო, სახელმწიფო თუ კერძო ბიზნესი.

            მცირე ბიზნესის მწარმოებლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა არის ორსაფეხურიანი (IV და V).

   მეოთხე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება: კურსდამთავრებულს შეუძლია,:შეასრულოს მარტივი მათემატიკური გაანგარიშებები. განსაზღვროს და ააგოს მცირე ბიზნესისთვის დამახასიატებელი ფუნქციონალური დამოკიდებულებები. გაანალიზოს და გამოიყენოს შედეგები დანიშნულებისამებრ;

  გამოიყენოს ბიზნესის საფუძვლებისა და მცირე ბიზნესის წარმოების პრინციპების ცოდნა სამუშაოების დასაგეგმად;დაგეგმოს და განავითაროს საქმიანი ურთიერთობები მცირე მოცულობისსაწარმოო პროცესების სპეციფიური ხასიათიდან გამომდინარე;ხელი შეუწყოს ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებასა და განვითარებას.განავითაროს კვალიფიციური ბიზნეს კომუნიკაციები პარტნიორებთა, კოლეგებთან  და კონკურენტებთან;დაგეგმოს მციე ბიზნესის საწარმოო პროცესში მონაწილე ადამიანური რესურსებისა   და პერსონალური კარიერა და იზრუნოს განვითარებაზე;შექმნას ჩატარებული და სამომავლო სამუშაოების მონაცემთა ბაზა:გამოიყენოს რელევანტური ბაზების მონაცემები და იზრუნოს ინოვაციურიმეთოდების ადაპტაციასა და დანერგვაზე;უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და მისი მდგრადი განვითარების ხელშეწყობისა და  დაცვის.

           მეხუთე საფეხურის პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა მეოთხე საფეხურის პროგრამის ათვისებაკურსდამთავრებულს შეუძლია შემეცნებითი და პრაქტიკული უნარების ფართო სპექტრის გამოყენება აბსტრაქტული პრობლემების შემოქმედებითად გადასაწყვეტადაქვს უნარი: წარმოების პროცესების კვლევისა და  იდენტიფიცირების: საჭიროების კრიტიკული ანალიზი, ხასიათისა და ტიპების დადგენა;  ნედლეულისა და პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრა; წარმოებული პროდუქციის მოხმარების პირობების დადგენა; წარმოების ტექნიკური მაჩვენებლების განსაზღვრა;ინოვაციური პროცესების გათვალისწინება; სამომხმარებლო ბაზრის განსაზღვრა; მომხმარებლის საჭიროებების შესწავლა;  მცირე საწარმოების ტექნოლოგიური ოპერაციების მართვის: კონკრეტულ  ოპერაციებთან დაკავშირებული პრაქტიკული საქმიანობის დაგეგმვა და აღსრულება  შესაბამისი პროცედურებისა და პრინციპების გამოყენების საფუძველზე;  ფინანსური და სხვა სააღრიცხვო ოპერაციების განხორციელების: ფინანსურ მონაცემთა  ბაზის შექმნა, დამუშავება; 

  გასავალისა და ხარჯების ანალიზი;  რელევანტური ფინანსური ბაზების გამოყენება;წარმოების ექსპლუატაციის ფინანსური  და ტექნიკური საშუალებების შეფასება;  პროფესიული ინფორმაციის იდენტიფიცირების:მოგროვება, ანალიზი და გადაწყვეტილების არგუმენტირება; უსაფრთხო გარემოს შექმნისა და დაცვის:  საფრთხეების დადგენა;სიტუაციური  ანალიზი;უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვის პირობების განსაზღვრა.

   

  დაწერილია ორშაბათი, 01 სექტემბერი 2014 წაკითხვა 2 ჯერ
 • მასაჟისტი

    

  მასაჟისტის საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მომსახურებათა მნიშვნელოვანი ქვესისტემაა. მასაჟისტის საქმიანობა მოიცავს:

   მკურნალობას სამკურნალო მასაჟის პროცედურებით; კინეზოთერაპიის პროცედურების ჩატარებას;  წერტილოვანი მასაჟის პროცედურების ჩატარებას საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის დაავადებათა მკურნალობაში; მანუალური თერაპიის პროცედურების ჩატარებას;  ახალშობილ ბავშვთა სამკურნალო და გამაჯანსაღებელი მასაჟის პროცედურების ჩატარებას;  კოსმეტიკური მასაჟის პროცედურების ჩატარებას.

              მასაჟისტი არის სამედიცინო პერსონალი, რომლის საქმიანობა პასუხობს ადგილობრივი ჯანმრთელობის სფეროს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. იგი მუშაობს სამედიცინო რეაბილიტაციის ყველა ფაზაში (ჰოსპიტალურ, კონვალესცენტური და პოსტკონვალესცენტური) სხვადასხვა სახის ავადმყოფობის მქონე პაციენტის სამკურნალოდ.

  მასაჟისტის მუშაობა შეიძლება სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში (საავადმყოფოში, პოლიკლინიკაში, დისპანსერებში, სანატორიუმებში); ჰიგიენური პროფილის სალონებში; სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრებში; ბინაზე, სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, ბავშვთა და ინვალიდთა სახლებში, პანსიონებში. 

  მასაჟისტის პროფესიული განათლება არის ორსაფეხურიანი (III, IV,). მინიმალური ასაკი - 18წელი;

  მესამე საფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება; იცის: ურთიერთობის ფსიქოლოგია; ფლობს ადამიანის ანატომიის და ფიზოლოგიის საფუძვლებს, შეუძლია მარტივი მათემატიკური გამოთვლების ჩატარება. იცის არტერიული წნევის გაზომვა, ტალახისა და პარაფინის აპლიკაციების დადება. გაცნობიერებული აქვს სამედიცინო რეაბილიტაციის მიზნები და ამოცანები; იცის სამკურნალო ფიზკულტურის ძირითადი საშუალებები, მათი ჩატარების ფორმები და მეთოდები;  შეუძლია სტრუქტურირებულ გარემოში უშუალო ხელმძღვანელობის ქვეშ შეასრულოს მარტივი და ერთგვაროვანი დავალებები, ძირითადი მასალებისა და ინსტრუმენტების გამოყენებით. შეუძლია: პაციენტის ასაკის, დაავადების მიმდინარეობისა და სპეციფიკის გათვალისწინება; კლასიკური მასაჟის მეთოდების გამოყენება; საყრდენ– მამოძრავებელი სისტემის სამკურნალო ფიზკულტურის ჩატარება; ჰიპერტონული დაავადების დროს სამკურნალო მასაჟის გაკეთების თავისებურება; ზოგიერთი ტრადიციული მასაჟის პროცედურების ჩატარება

  მეოთხესაფეხურის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დაშვების წინაპირობაა  მესამე საფეხურისკვალიფიკაციი ქონა.აქვს სფეროს ფაქტობრივ გარემოებებზე დამყარებული ზოგადი ცოდნა და აცნობიერებს ძირითადი ამოცანების შესასრულებლად აუცილებელ ნაბიჯებს

  იცის:სამკურნალო ფიზკულტურის და მასაჟის ძირითადი საშუალებები და მეთოდები; რეაბილიტაციის ყველა ფაზაში სხვადასხვა პროფილის დაავადების მქონე პაციენტის მასაჟით მკურნალობის პრინციპები. გაცნობიერებული აქვს სამედიცინო რეაბილიტაციის ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. შეუძლია, სტაბილურ გარემოში გარკვეული დამოუკიდებლობით შეასრულოს წინასწარ განსაზღვრული დავალებები, ძირითადი მეთოდების, ინსტრუმენტებისა და მასალების გამოყენებით.

  აქვს წინა საფეხურის კვალიფიკაციის დამახასიათებელი უნარები  იცის ყველა დაავადების მკურნალობის პრინციპები მასაჟის პროცედურებით;  იცის:სკოლებში და საბავშვო ბაღებში სუსტი ჯანმრთელობის და ჯანსაღი ბავშვების სწორი ტანდეგობის ჩამოყალიბების შესაბამისი პროცედურები; არომამასაჟი ; თაფლით მასაჟი; მასაჟი რაქიტის და ჰიპოტროფიის დროს;

  იცისპირველადი დახმარების აღმოჩენა; 

   

  დაწერილია ორშაბათი, 01 სექტემბერი 2014 წაკითხვა 5 ჯერ

 
კონტაქტი