პრაქტიკოსი ექთანი V  საფეხურის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამა