სამართლებრივი აქტები


სამედიცინო სამსახურის დებულება

შპს ”ორიენტირის” სახელმწიფო დიპლომის ნიმუში  ნულოვანი ფორმა