პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტის მოსარგებლეები სასწავლო პრაქტიკაზე კოლეჯ ორიენტირში.