კოლეჯი ორიენტირი აპირებს შემდეგი პროგრამების დამაატებას: საფინანსო სერვისები; ღონისძიების ორგანიზება; კბილის სატექნიკო საქმე; ფარმაცია (სააფთიაქო); საექთნო განათლება.