შპს ორიენტირის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენელი დაესწრო ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის „ბავშვზე ორიენტირებული მიდგომის“ მოდულის შედეგის დადასტურების პროცესს.
პროფესიულმა სტუდენტებმა შექმნეს ერთი დღის სასწავლო-სააღმზრდელო გეგმა და სააღმზრდელო პროცესში , აუდიტორიაში მოწყობილ იმიტირებულ გარემოში, გამოიყენეს ბავშვზე ორინეტირებული და ჰოლისტური მიდგომები;