ა/წ 15 აპრილს შპს “ორიენტირში“ დაიწყო „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელება. კოლეჯი ახორციელებს შემდეგ მოკლევადიან პროგრამებს:
1.ბაღის აღმზრდელი
2.თანაშემწე
3.თანაშემწე
4.ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი