საზოგადოებრივ კოლეჯ ორიენტირში გრძელდება სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება- გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების პროცესი.