პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვაიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეებისათვის სერტიფიკატების გადაცემა კოლეჯ „ორიენტირში“.